АУДИТОРИЯ

Тя е неделима част от нас. Благодарение на нея Dir.bg e супербранд и предлага супер ефективна реклама.Запознайте се

Общи условияПрочетете


София 1000
улица Георги Бенковски 11

Факс: +359 2 96 23 578
Телефон: +359 2 96 94 520
Телефон: +359 2 96 94 520

logo

Общи условия

за публикуване на реклама в интернет сайта на „ДИР.БГ” АД

в сила от 01.03.2018г.I. Предмет на общите условия


Чл. 1. (1) Настоящите Общи условия регламентират условията за публикуване на рекламни материали на интернет сайтa на „ДИР.БГ” АД, ЕИК 130243596 (наричано по-долу за краткост „ДИР.БГ” или „Медията”) - www.dir.bg (включително заглавна страница и подстраници).

(2) Отношенията между Медията и нейните клиенти - рекламодатели, рекламни и медия агенции се уреждат въз основа на индивидуален договор и настоящите Общи условия. В случай на несъответствие между настоящите Общи условия и предвиденото в индивидуалния договор, има сила уговореното в договора. Настоящите Общи условия се приемат и от „ДИР КОМЮНИКЕЙШЪНС” ООД, с ЕИК 204420205 и прилагат и по отношение на договорите, сключени с клиенти от дружеството „ДИР КОМЮНИКЕЙШЪНС” ООД за публикуване на рекламни материали на интернет сайтa на „ДИР.БГ” АД. „ДИР КОМЮНИКЕЙШЪНС” ООД има правата на ДИР.БГ по настоящите Общи условия, а ДИР.БГ заявява, че ще се ползва от уговорките в негова полза в индивидуалните договори, сключени от „ДИР КОМЮНИКЕЙШЪНС” ООД (ДИР КОМЮНИКЕЙШЪНС) с клиенти - рекламодатели, рекламни и медия агенции.

(3) В случай че към датата на възлагане на публикуване на конкретен рекламен материал индивидуален писмен договор не е подписан между Медията и Клиента, с възлагането за публикуване на съответния рекламен материал Клиентът (рекламодател или агенция) се съгласява и приема настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва. Потвърдената от двете страни заявка за реклама - медия план има силата на сключен индивидуален договор между страните (ДИР.БГ и Клиент).

Чл. 2. (1)Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от ДИР.БГ едностранно. Измененията и допълненията на Общите условия се публикуват на сайта на Медията.

(2) Едностранните изменения и допълнения на Общите условия по ал. 1 имат действие и обвързват страните по заварени договорни отношения, когато:

1. ДИР.БГ уведоми Клиента за промените в Общите условия чрез публикуването им на сайта и/или чрез уведомление до Клиента по електронна поща или изпратено чрез друг адрес за кореспонденция на Клиента;и

2. Клиентът има възможност да се запознае с промените в Общите условия в 7-дневен срок от публикуването. Ако в този срок Клиентът не изпрати писмено несъгласие с направените промени, то изменените и/или съответно допълнени Общи условия обвързват Клиента и се прилагат във взаимоотношенията на Клиента с Медията и с ДИР КОМЮНИКЕЙШЪНС.


II. Дефиниции

Чл. 3. При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия и индивидуалния договор използваните понятия ще имат следното значение:

 1. Клиент - физическо или юридическо лице - рекламодател, рекламна агенция или медия агенция, което желае да публикува рекламен материал на сайта по възлагане срещу заплащане на възнаграждение за определен период от време и е страна по индивидуалния договор;

 2. Рекламен/и материал/и – формата и начина на представяне на рекламно съдържание, послание и/или публикация на рекламодател, които се определят в индивидуалния договор, съобразно настоящите Общи условия;

 3. Сайт – сайта на ДИР.БГ - www.dir.bg, включително заглавна страница и подстраници. Сайтът е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържа файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

 4. URL - стандартизиран адрес на даден ресурс, например документ или уебсайт, в глобалната Интернет мрежа или друго пространство;

 5. Банер – реклама в глобалната Интернет мрежа под формата на графично изображение с определени размери, което служи за хипервръзка към интернет сайт. Видовете банери, предлагани от ДИР.БГ и техническите характеристики на всеки от видовете са посочени на сайта на адрес: http://banners.dir.bg/;

 6. Банер позиция – обособено място в сайта, предназначено за поставяне на рекламни материали под формата на банери;

 7. Eлектронна препратка /линк / хипервръзка – връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи;

 8. Глобална Интернет мрежа – общодостъпна световно разпространена система от взаимносвързани компютърни мрежи, използвани за пренос на данни, файлове, програми, текст, звук, картина, видео, изображение или други материали и ресурси посредством протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол;

 9. Импресия – всяко зареждане на рекламен материал чрез информационната система за управление на рекламни позиции;

 10. Клик – активиране на реклама от потребителя чрез автоматизирано препращане от съответната банер-позиция или линк;

 11. Информационна система за управление на рекламни позиции (рекламна система на Медията) – компютърна програма, посредством която се осигурява и управлява публикуването на рекламни материали под формата на банери в определен ред, честота и време на публикуване;

 12. Нетните приходи в Медията - са приходите от публикуване на рекламни материали на сайта, намалени с приложимите отстъпки, данъка върху добавената стойност и други данъци, пряко свързани с приходите.


III. Публикуване на рекламните материали.
Изисквания към рекламните материали

Чл. 4. (1) ДИР.БГ публикува рекламни материали на сайта съгласно условията, посочени в индивидуалния договор и настоящите Общи условия, срещу заплащане на възнаграждение, определено съобразно Тарифа за публикуване на рекламни материали на сайта на ДИР.БГ достъпна на адрес http://banners.dir.bg, действащата към датата на съгласуване на медия плана за съответната кампания.

(2) Клиентът предоставя на Медията рекламните материали за публикуване в готов вид, изготвени според изискванията на договора, настоящите Общи условия и техническите изисквания на ДИР.БГ.


Електронна кореспонденция

Чл. 5. (1) При сключването на индивидуален договор страните определят електронна поща (e-mail) за кореспонденция във връзка с изпълнението на договора.

(2) Страните се съгласяват, че съобщенията и кореспонденцията помежду им, свързани с възлагане и публикуване на рекламни материали на сайта, включително изпращане и приемане на медия плановете, извършени по електронен път чрез посочените от страните електронни пощи (e-mail) ще се считат за електронни документи, респ. електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, като относно изпращането и получаването им ще се прилагат разпоредбите на закона, освен ако страните не са уговорили друго. Страните се съгласяват, че ако писмото/електронното изявление е произлязло от електронната поща на служител и/или представител на Клиента, то писмото съдържа валидно изпратено волеизявление от страна на Клиента към Медията. Електронното изявление за възлагане от Клиента се смята за получено, ако Медията потвърди получаването чрез свои служител.


Заявка за реклама

Чл. 6. (1)Всички заявки за реклама - медия планове се изпращат на отдел „Реклама” на ДИР.БГ най-късно 1 (един) пълен работен ден преди датата на старта на кампанията, освен в случаите по чл. 9, ал. 2 от Общите условия. Потвърждаването на заявката от страна на ДИР.БГ се извършва от служител на ДИР.БГ по електронен път на електронната поща за кореспонденция.

(2) В заявката за реклама се посочват наименованието на рекламодателя, търговските марки и/или стоки, и/или услуги, предмет на рекламиране, както и срока на провеждането на съответната кампания.

(3) ДИР.БГ си запазва правото да поиска потвърждаване на заявката за реклама от страна на рекламодателя и по друг начин, например чрез факс или подписан медия план на съответната заявката за реклама.

(4) Потвърдените от двете страни заявки за реклама - медия планове са неразделна част от индивидуалния договор.

(5) ДИР.БГ има право да не приеме дадена заявка за реклама, като Медията уведомява Клиента за това в разумно кратък срок след получаването на заявката.


Законосъобразност на рекламните материали

Чл. 7. (1) Клиентът носи отговорност за съответствието на публикуваните рекламни материали с всички изисквания на българското законодателство, приложимите етични правила и добрите нрави.

(2) Клиентът се задължава, гарантира и декларира по отношение на рекламните материали, които предоставя за публикуване, че:

1. Са изработени в съответствие със Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), Закона за марките и географските означения (ЗМГО), Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Закона за здравето (ЗЗ), Закона за хазарта (ЗХ), Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) и останалото приложимо законодателство;

2. Има право да използва за публикуване в интернет рекламните материали и включените в тях произведения и обекти на закрила по ЗАПСП, марки, рекламни девизи и послания, слогани и лица, включително да предлага по безжичен път или по кабел достъп до рекламните материали на неограничен брой лица по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всяко от тях за територията, където сайтът е достъпен, в срока на рекламиране;

3. Притежава в достатъчен обем авторските права, сродните на авторското право права и други имуществени и неимуществени права върху рекламните материали, както и е получил всички необходими съгласия и разрешения за използване на произведенията и други обекти на закрила, включени в рекламните материали и е уредил всички имуществени отношения и плащания с авторите на рекламните материали и авторите и носителите на сродни права, чиито произведения и обекти на закрила са включени в тях в съответствие с изискванията на ЗАПСП и останалото приложимо българско законодателство;

4. Носителите на права по предходната точка 3 или съответните упълномощени от тях организации за колективно управление на права са предоставили всички необходими разрешения за използването на създадените от тях обекти на авторско и сродни права, включително за включването им в рекламните материали и за интернет публикуване на сайта за територията, където сайтът е достъпен и в срока на рекламиране;

5. Публикуването на рекламни материали на сайта не нарушава правата, честта, достойнството и/или доброто име на трети лица и не поражда каквито и да било основания за претенции за обезщетения или други плащания;

6. Налице са всички изискуеми разрешения, съгласия, одобрения, лицензии и други подобни, които са или биха били необходими за рекламирането на продукта/услугата/дейността, предмет на заявката за реклама.

(3) Клиентът носи изцяло отговорност за достоверността и коректността на данните и фактите, публикувани в рекламните материали.

(4) В случай, че някоя от предходните декларации и гаранции се окажат неистински или неверни или Клиентът не изпълни някое от задълженията си по този член и спрямо Медията или ДИР КОМЮНИКЕЙШЪНС бъдат предявени претенции от трети лица във връзка с публикуване на рекламен материал или бъдат наложени имуществени санкции от държавни органи или Медията или ДИР КОМЮНИКЕЙШЪНС претърпи каквито и да е разходи, разноски и/или вреди, Клиентът се задължава незабавно след покана да обезщети Медията и ДИР КОМЮНИКЕЙШЪНС за наложените имуществени санкции, предявени към претенции, претърпени загуби и разноски, включително и съдебни разноски, адвокатски/юрисконсултски възнаграждения и други, без значение дали Клиентът е страна или не по тези претенции или производства по налагане на имуществени санкции.

(5) В случай, че Медията или ДИР КОМЮНИКЕЙШЪНС преценят, че съдържанието на предоставен рекламен материал явно противоречи на предходните задължения, декларации и гаранции, Медията и ДИР КОМЮНИКЕЙШЪНС имат право да не публикува рекламния материал до неговото редактиране като уведомява Клиента.

Чл. 8. Клиентът ще урежда за своя сметка изцяло и в съответствие с приложимото законодателство всякакви претенции на трети лица/контролни органи и/или носителите на права на интелектуалната собственост или други права, във връзка с публикуваните рекламни материали като освобождава Медията и ДИР КОМЮНИКЕЙШЪНС от всякаква отговорност по такива претенции, направени по съдебен или извънсъдебен ред.


Технически изисквания

Чл. 9. (1) Стандартните банери трябва да бъдат получени от ДИР.БГ 1 (един) пълен работен ден преди старта на кампанията.

(2) Нестандартните банери трябва да бъдат получени от ДИР.БГ 2 (два) пълни работни дни преди старта на кампанията, с изключение на случаите, когато поради сложността на нестандартните рекламни форми страните договорят по-дълъг срок на получаване.

Чл. 10. (1) Клиентът спазва техническите изисквания на Медията, посочени на адрес http://banners.dir.bg, както и следните технически изисквания:

1. ДИР.БГ използва Double Click for Publishers за сервиране на банерите.
Готовите рекламни формати трябва да са съобразени с изискванията на DFP:

Всички HTML5 банери, трябва да имат вграден clickTag, с включен в рекламния формат URL към целевата страница.


Пример:


<script type="text/javascript">
var clickTag = "https://My-Landing-Page-URL.bg/";
</script>
<div id="animation_container" onclick="window.open(window.clickTag)" style="cursor:pointer">
<canvas id="canvas"></canvas>
</div>


2. Видео банерите трябва да съдържат поне 2 видео формата:


MP4 - H.264
WEBM

4. При сервиране на банерите от външен сървър, ДИР.БГ не отчита броя на кликовете

5. При динамични линкове в рекламния формат, ДИР.БГ не отчита кликовете

(5) В случай, че ДИР.БГ прецени, че рекламният материал не съответства на техническите изисквания на ДИР.БГ, ДИР.БГ има право да не публикува рекламния материал до съобразяването му с техническите изисквания на Медията. ДИР.БГ уведомява Клиента за техническото несъответствие в разумно кратък срок след получаване на рекламния материал.


Отмяна и промяна на заявка/медия план/

Чл. 11. (1)Подадена и потвърдена от ДИР.БГ заявка за реклама може да бъде отменена или променена не по-късно от 1 (един) пълен работен ден преди датата на старта на кампанията.

(2) При експресна отмяна на заявката (по-малко от 1 пълен работен ден преди датата на старта на кампанията) се заплаща компенсационна такса в размер на 10% от нетната стойност на кампанията.

(3) При отмяна на заявката след старта на кампанията се заплащат излъчените по медия плана на кампанията импресии и компенсационна такса в размер на 10% от разликата между заявената и реализираната преди отмяната стойност на кампанията.

(4) При експресна промяна /намаляване на стойността/ на заявката (по-малко от 1 пълен работен ден преди датата на старта или след нея) се заплаща компенсационна такса в размер на 10% от разликата между първоначално заявената и намалената стойност на кампанията.

Чл. 12. След старта на рекламната кампания Клиентът получава достъп до статистика за хода на кампанията си. Статистиката предлага на базата на данни от рекламната система на Медията, информация в реално време за броя показвания и кликове на използваните рекламни форми/банери/.


Изисквания към рекламното съдържание

Чл. 13. За рекламна кампания с продължителност над 2 седмици Клиентът има право да подменя рекламните материали веднъж на седмица. ДИР.БГ извършва промяната в рамките на първия работен ден, следващ деня на получаването на новите банери от Медията. При по-честа смяна на рекламните материали от една кампания, Клиентът заплаща по 50 (петдесет) лева, без ДДС, за всяка променена рекламна форма /банер/ на позиция.

Чл. 14. Клиентът има право на една рекламна позиция да се ротират едновременно не повече от 2 (два) различни банера като всеки един банер може да бъде пуснат на минимум 1% от среднодневните импресии за съответния ресурс. Ако Клиентът желае да се ротират два различни банера, трябва да закупи минимум 2 % от среднодневните импресии. При закупуване на по-голям от 2% процент ротация, клиентът има право на една рекламна позиция да се ротират едновременно повече от 2 различни банера, като за качването на всеки допълнителен банер /трети, четвърти и т.н./ се заплаща такса от 50 лв. на банер за една рекламна позиция. При закупуване на минимум 8% от среднодневните импресии на съответния ресурс, клиентът има право да се ротират едновременно 4 различни банера без допълнителна такса за качването.

Чл. 15. (1) Всеки банер може да съдържа не повече от 1 (един) линк, водещ към сайта/ промо страница на Клиента.

(2) Сайтът или съответно промо страницата на Клиента трябва да съдържа задължително информацията за контакт с Клиента /фирма/наименование на юридическото лице, адрес за контакт, телефон, имейл адрес за контакт/. Отсъствието на информацията за контакт с Клиента дава на ДИР.БГ право да не приеме дадена заявка за реклама.

Чл. 16. Всеки банер може да съдържа търговска марка/лого/наименование на един рекламодател. Присъствието в банера на търговска марка/лого или наименование на друго лице се допуска при оскъпяване от 10% върху тарифната цена за съответната позиция за всяко допълнително присъствие.


Банери, които събират лични данни

Чл. 17. (1) В случай че рекламен материал събира лични данни за потребители, то Клиентът се задължава това да се извършва само в съответствие с изискванията на приложимото законодателство. За публикуването на такива рекламни материали се изисква предварителното изрично съгласие на Медията. ДИР.БГ си запазва правото да прекрати публикуването на рекламните материали по своя преценка по всяко време, в случай че Медията прецени, че е налице нетипично или нерегламентирано събиране на лични данни и/или то може да доведе до негативен ефект за преживяването на крайните потребители на сайта.

(2) Клиентът се задължава рекламните материали по ал. 1 или съответно сайта, към който материалът препраща да предоставят ясна и изчерпателна информация относно целите на съхраняването или достъпа до информацията в съответствие със Закона за защита на личните данни, както и за целите на обработването й, както и да предоставят възможност на потребителя да откаже съхраняването и достъпа до информацията.


Изпълнение

Чл. 18. (1) ДИР.БГ и съответно ДИР КОМЮНИКЕЙШЪНС и Клиентът се задължават да изпълняват заявките за публикуване на рекламни материали при спазване на съгласувания между страните медия план.

(2) В случай на неточно изпълнение на съгласувания медия план поради пропуск (неизпълнение) на Медията или ДИР КОМЮНИКЕЙШЪНС, Медията компенсира пропуснатите публикувания за своя сметка в срока на индивидуалния договор.

Чл. 19. (1) Медията и ДИР КОМЮНИКЕЙШЪНС не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си, ако това се дължи на „непреодолима сила” (форсмажор).

(2) В случай, че поради настъпването на форсмажор Медията е изпаднала в невъзможност да изпълни задълженията си, Медията уведомява Клиента в разумен срок от настъпването на събитието за възникването на непреодолимата сила, както и за предполагаемия период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство.

(3) След отпадане на форсмажорното обстоятелство в случай, че това е възможно, Медията компенсира Клиента за пропуснатите публикувания без утежнение в срока на договора.


IV. Цени и начини на плащане

Чл. 20. Цените за публикуване на рекламните материали се определят от Медията в рекламна тарифа, която е публична за всички Клиенти и е достъпна на адрес: http://banners.dir.bg/. Медията има право през периода на действие на договора да внася промени в рекламната си тарифа в съответствие с ценовата политика на ДИР.БГ.

Чл. 21. (1)За публикуването на рекламните материали на сайта се прилага рекламната тарифа действаща към датата на съгласуване на медия плана.

(2) Медията има право да предоставя отстъпки на Клиента според ценовата си политика и в резултат на преговорите.

Чл. 22. Промените в рекламната тарифа влизат в сила от датата на публикуването им на сайта или от друга дата, ако такава е изрично е посочена в тях.

Чл. 23. Рекламата се заплаща не по-късно от 5 (пет) работни дни след датата на старта на кампанията, освен ако в договора не е уговорен друг срок на плащане. При авансово плащане на кампанията минимум 3 (три) работни дни преди старта й, Клиентът получава допълнителна отстъпка от 3% от тарифните цени за реклама в ДИР.БГ. При първа рекламна кампания на нов Клиент в ДИР.БГ заплащането на кампанията се извършва задължително авансово, като на Клиента се начислява отстъпката за авансовото плащане.

Чл. 24. (1)Всеки нов Клиент получава 3% допълнителна отстъпка от тарифата за реклама в ДИР.БГ за всичките си кампании в Медията през текущата година.

(2) Нов клиент по смисъла на тези Общи условия е рекламодател, който през последните 3 (три) години не е рекламирал на сайта, считано от датата на планираната рекламна кампания.

Чл. 25. За дадена рекламна кампания Клиентът не може да ползва повече от една промоционална отстъпка, валидна за периода на кампанията.


V. Други условия

Спиране на публикуването

Чл. 26. (1) ДИР.БГ и ДИР КОМЮНИКЕЙШЪНС имат право да спрат публикуването на рекламни материали на агенцията и/или рекламодателя:

1. при несъответствие на рекламния материал с изискванията на настоящите Общи условия, до отстраняване на несъответствието за сметка на Клиента;

2. в случай на забавено плащане до пълното заплащане на всички дължими суми;и/или

3. в случай на съдебни или извънсъдебни претенции на трети лица във връзка с нарушаване на действащото законодателство чрез публикуване на рекламния материал или иницииране административно-наказателни, наказателно производство или друго производство във връзка с публикуването на рекламния материал, включително и за нарушаване на правата на трети лица.

(2) ДИР.БГ и ДИР КОМЮНИКЕЙШЪНС имат право да спрат и/или прекратят публикуването на рекламен материал, който е определен от потребителите като дразнещ и/или вреден или който се отнася до услуги или интернет сайтове, конкурентни по отношение на дейността на Медията или посредством който се събират лични данни на потребители. Страните имат право да договорят заместването на рекламния материал с друг във връзка с изпълнението на съгласувания медия план.

(3) Във всички случаи на спиране или прекратяване на публикуването на рекламен материал, предвидени в настоящите Общи условия, ДИР.БГ и ДИР КОМЮНИКЕЙШЪНС няма да дължат каквито и да е компенсации, обезщетения или неустойки на рекламодателя и/или агенцията. Медията уведомява Клиента за спирането и основанията за спиране.


Неустойки

Чл. 27. При неспазване на указания срок за плащане, Клиентът дължи неустойка на Медията в размер на 0,5% на ден от размера на съответното дължимо възнаграждение.

Чл. 28. При неизпълнение на гаранциите в индивидуалния договор, срещу които рекламодателят или агенцията са получили отстъпки от тарифата за реклама на ДИР.БГ, Медията или съответно ДИР КОМЮНИКЕЙШЪНС преизчислява всички заявки /съгласувани медия планове/ по действащата тарифа за реклама на ДИР.БГ към датата на заявяване на съответната кампания, без да прилага отстъпките. Рекламодателят и агенцията дължат връщане на разликата между преизчислената дължима сума по реда на предходното изречение и сумата съобразно предоставената отстъпка, в 10 дневен срок от получаване на уведомление от страна на ДИР.БГ или ДИР КОМЮНИКЕЙШЪНС.


Прекратяване и разваляне

Чл. 29. (1) Индивидуалният договор се прекратява след изтичане на уговорения срок и при условие, че са изпълнени задълженията на страните по договора. Индивидуалният договор може да бъде прекратен предсрочно по взаимно писмено съгласие на страните по него.

(2) По отношение на условията и реда за прекратяването и развалянето на индивидуалния договор се прилага уговореното в договора, Закона за задълженията и договорите и останалото приложимо законодателство.

(3) В случай на прекратяване на действието на индивидуалния договор, по който страна е агенция, Медията има право да договори с рекламодателите, които са използвали посредничеството на агенцията условията и възнаграждението за директно възлагане и публикуване на рекламни материали на сайта, без посредничеството на агенцията.


Претенции.

Чл. 30. (1) Клиентът следва да предявява своите претенции относно публикуването на рекламни материали на сайта първо към Медията или съответно ДИР КОМЮНИКЕЙШЪНС, ако последната е страна по индивидуалния договор. В случай, че претенцията не е разгледана и решена в разумен срок, Клиентът отнася спора за разрешаване пред компетентния съд, със седалище в гр. София.

(2) Медията разглежа претенциите на Клиента за изпълнение на индивидуалния договор добросъвестно и в случай че претенциите са основателни, Медията удовлетворява претенцията по реда и според условията на настоящите Общи условия или ако такива не са уговорени, страните се споразумяват относно начина, по който претенцията може да бъде удовлетворена.

(3) При претенции на Клиента, спор или несъгласие относно публикуването на рекламен материал, страните разрешават спора на база данните от информационната система за управление на рекламни позиции /рекламната система/ на Медията.


Прехвърляне на права и задължения

Чл. 31. Клиентът няма право да прехвърля правата и задълженията си по договора на трети лица.


Приложимо право

Чл. 32. Приложимо към индивидуалния договор е българското право, включително и по отношение на неговата действителност, тълкуване и/или неуредени от него въпроси.


Недействителност

Чл. 33. В случай че някоя от клаузите на настоящите Общи условия бъде обявена за недействителна по надлежния ред, тази недействителност не засяга валидността на индивидуалния договор и на останалите разпоредби на Общите условия. Недействителната клауза се замества от повелителните норми на закона.


Конфиденциалност

Чл. 34. (1)Индивидуалният договор има конфиденциален характер и представлява търговска тайна.

(2) Страните се задължават да не разпространяват и да не довеждат до знанието на трети лица информация относно условия и уговорки, включени в индивидуалния договор между тях или направени между страните по повод на договора, неговото сключване и изпълнение.

(3) Конфиденциалната информация по ал. 1 и 2 може да бъде предоставяна само на юридически съветници, съд или държавни органи, когато е изискана в границите на техните правомощия по закон.

(4) Информация, която е публично оповестена от страна по договора няма характер на търговска тайна за съответната страна.


Настоящите Общи условия влизат в сила на 01.03.2018г.